Review

Hướng dẫn hack game EverWing mới nhất

Rate this postHướng dẫn hack gems , coins , Trophies trong game EverWing
Hướng dẫn hack Full nhân vật , full cấp trong game EverWing
Hướng dẫn hack full fet , cấp pet , dame boss trong game everWing
link tải code hack :

Tag: hack everwing mới nhất, Hack, game, messenger, coins, gems, TROPHIES, nhân vật, cấp pet, pet, dame boss, reset boss, characters, sidekicks, full, mythic, boss raids, add friend, level, Jade, arcana, lyra, trixie, lucia, Everwing, facebook

Xem thêm: http://blogtinhoc.org/category/review

Nguồn: http://blogtinhoc.org

42 Comments

 1. All code
  //GEMS
  GC.app.client.runFunction("addCurrency", { currency: "gems", count: 99999});

  //COINS
  GC.app.client.runFunction("addCurrency", { currency: "coins", count: 999999});

  //TROPHIES
  t = GC.app.mvc.models.GameModel.trophies;
  for(t; t<99999; t++){
  t = t + 2000;
  GC.app.mvc.commandMap.GamePlayedCommand.prototype.execute.apply({mvc :window.GC.app.mvc, finishCommand : function(e, $){}}, [{
  playerXP : null,
  killedBy: null,
  secondsElapsed: null,
  playerID: null,
  background: null,
  premiumEarned: 2000}
  ]);
  }

  // LEVEl
  GC.app.mvc.commandMap.GamePlayedCommand.prototype.execute.apply({mvc :window.GC.app.mvc, finishCommand : function(e, $){}}, [{
  playerXP : 5000000,
  killedBy: null,
  secondsElapsed: null,
  playerID: null,
  background: null}
  ]);

  // DAME BOSS
  var e = GC.app.mvc.models.RaidsModel;
  GC.app.mvc.sendNotification("SaveBossRaidDamageCommand", {
  bossRaidDamage: 9999999999,
  raidData: e
  })

  // reset boss
  Date.prototype.getTime = function() { return 1496746800000.00 };

  //level pet
  //CODE TÌM: InstanceCache.prototype.writeDirtyInstancesToState = function(e)
  var count = e.instances.length – 7;
  e.instances[count++].modelID = "Item:sidekick:FC39";
  e.instances[count++].modelID = "Item:sidekick:LC39";
  e.instances[count++].modelID = "Item:sidekick:NC39";
  e.instances[count++].modelID = "Item:sidekick:SC39";
  e.instances[count++].modelID = "Item:sidekick:WC39";
  e.instances[count++].modelID = "Item:sidekick:NC35";
  e.instances[count++].modelID = "Item:sidekick:SC35";

  Reply
 2. Đã thử và k thành công! Dán code vào xong enter thì hiện ra dòng màu đỏ ở dưới! Đoán là đã bị fixx.mong chủ thớt làm lại video hướng dẫn ae cách hack mới nhất.tk chủ thớt trước

  Reply

Post Comment